355
355
77
ເດັກ ຍິງ ເລ ສະ ບຽນ ຂີ້ ຄ້ານ ເຮັດ ປາກ ມີ ເພດ ສໍາ ພັນ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ແຂງ ກ່ອນ ໄປ ໂຮງ ຮຽນ ໃນ ມື້ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ຂ້າງ ຫນ້າ.

ວິດີໂອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ